Wdrożenie RODO – Warszawa

RODO WARSZAWA

Wdrażamy RODO w Warszawie i woj. mazowieckim. 

Świadczymy funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych dla firm i instytucji w Warszawie.

Harmonogram ramowy zakresu RODO

Pełne i prawidłowe przygotowanie danej organizacji do zmian w zakresie ochrony danych osobowych powinno jednocześnie uwzględnić cztery sfery odnoszące się do przetwarzania danych, tj:

 • Sferę prawną

 • Sferę organizacyjną

 • Sferę techniczną

 • Sferę personalną

 • Szczegółowa diagnoza i rozpoznanie zakresu prac przy implementowaniu RODO

 • Zaangażowanie stron trzecich w firmie / instytucji

 • Powołanie zespołu projektowego, przygotowanie do realizacji szkolenia personelu i zarządu

 • Szkolenie Zarządu i pracowników z uwzględnieniem specyfikacji organizacji

 • Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych osobowych

 • W przypadku zasadnym przyjmujemy na siebie funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych dla instytucji publicznych i firm w Warszawie i woj. mazowieckim.

 • Określenie harmonogramu prac (merytoryczny zakres prac i czas realizacji)

 • Audyt zgodności z RODO, analiza ryzyka oraz pozostałe prace analityczne związane z przygotowaniem do wdrożenia RODO (na stronie www z uwagi na nasz know-how nie opisujemy całości prac analitycznych i wdrożeniowych)

 • Zalecenia techniczne, prawne, organizacyjne i inne dla organizacji 

 • Wdrożenie zaleceń

 • Weryfikacja, przygotowanie, wdrożenie  dokumentów, procedur etc. w celu spełnienia zgodności z RODO oraz z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych (w przypadku ewentualnych zmian w relacji do aktualnego projektu i po uchwaleniu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do korekty i uwzględnienia tych zmian w dokumentacji, procedurach, dobrych praktykach ochrony danych osobowych oraz w szkoleniu dla zarządu i personelu)

 • W ramach sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1) prowadzimy pełny zakres zgodnie z rozporządzeniem, realizujemy zakres prac wynikający z przepisów Rozdziału IV, artykuły 37, 38, 39.

 • Przeprowadzimy audyt zgodności z RODO we wszystkich obszarach działów, komórek, stanowisk w zakresie przetwarzania, weryfikacji oraz ochrony danych osobowych (prace realizowane są przy zaangażowaniu organizacji).

Przykłady zadań dla Zespołu RODO:

 • Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych
 • Dostosowanie zasad przetwarzania danych do aktualnego stanu wiedzy technologicznej
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych 
 • Ocena skutków w zakresie ochrony danych 
 • Uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 • Notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych
 • Nowe zadania i uprawnienia organu nadzorczego
 • Uprawnienia organów nadzorczych
 • Zmiana statusu i zadań ABI po wejściu do stosowania rodo
 • Obowiązek wyznaczania inspektora ochrony danych
 • Kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych
 • Niezależność inspektora ochrony danych
 • Zadania inspektora ochrony danych
 • Zadania inspektorów ochrony danych w świetle nowych obowiązków administratorów danych
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania 
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych 
 • Uwzględnianie ochrony danych osobowych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania 
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • Bezpieczeństwo przetwarzania 
 • Wyznaczanie przedstawicieli administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej
 • Inwentaryzacja danych osobowych (lokalny rejestr zbiorów, rejestr czynności i operacji)
 • i inne 

Audyt Zgodności z GDPR

STOPIEŃ OCHRONY

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT

AUDYT IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu usług.

OBSŁUGA PRAWNA

Zespół Prawny

Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych.

SZKOLENIA RODO / GDPR

Prowadzimy szkolenia z RODO

Szkolenia dla Zarządu i personelu firm i instytucji. Szkolenia uwzględniające profil firmy.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zapewniamy Inspektora Ochrony Danych osobowych, umowy na 12 miesięcy, 24 miesiące lub na stałe.

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie ochrony danych osobowych w związku z nowymi wymogami RODO.

Zakres prac obejmuje w szczególności weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT, modelu działania systemu, testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. W wyniku naszych prac powstaje raport, pełna dokumentacja wdrożeniowa i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami RODO. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy.

SZKOLENIA, WDROŻENIA, NADZÓR PROCESÓW RODO.

WDROŻENIE RODO WARSZAWA

tel. 608 880 819 lub 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę

0
0