Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W świetle wchodzącego w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, dotychczasowa funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji zostanie zastąpiona nowym stanowiskiem, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IOD (DPO). Co istotne, oprócz nazwy, zmianie ulegnie również zakres obowiązków i kompetencje, jakie będzie musiał posiadać Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem, IOD będzie pełnił jeszcze ważniejszą rolę, nadzorując przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji.

Podczas gdy prawo polskie określa powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jako dobrowolne, po 25 maja 2018 r. wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych będzie już obowiązkowe dla większości organów i podmiotów.

Kto w takim razie jest zobligowany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10.

Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązek powołania inspektora ochrony danych może wprowadzić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Oznacza to, iż m.in. ustawodawca polski będzie mógł rozszerzyć obowiązek wyznaczenia DPO na inne podmioty.

W pozostałych sytuacjach wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych ma charakter uznaniowy.

Co zatem definiuje obowiązek wprowadzenia funkcji IOD?

 • liczba osób, których dane dotyczą – wyrażoną jako konkretna wartość albo jako odsetek populacji odniesienia;
 • ilość danych lub zakres poszczególnych przetwarzanych pozycji danych;
 • czas trwania lub trwałość czynności przetwarzania danych;
 • zakres geograficzny czynności

 

Kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych to osoba, która zajmuje się zarządzaniem, czyli zarówno doradztwem w sprawie zasad ochrony danych osobowych jak i monitorowaniem wszelkich działań administratora dotyczących tego zakresu.

„Art.  37 ust.5   stanowi, że DPO  „jest   wyznaczany   na   podstawie  kwalifikacji  zawodowych,   a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39”. Motyw 97 stanowi, że niezbędny poziom wiedzy fachowej należy ustalić w szczególności w świetle prowadzonych operacji przetwarzania danych oraz ochrony, której wymagają przetwarzane dane osobowe.”

 Kwalifikacje zawodowe i fachowa wiedza obejmują:

 • Znajomość krajowych i europejskich przepisów i praktyk w dziedzinie ochrony danych, w tym dogłębną znajomość RODO
 • odpowiednią wiedzę na temat przeprowadzanych operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz potrzeb administratora w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony danych
 • gruntowną wiedzę w zakresie przepisów i procedur administracyjnych stosowanych w organizacji.

 

Do głównych zadań IOD (DPO) należy:

 • Monitorowanie przestrzegania RODO
 • Rola DPO w ramach oceny skutków dla ochrony danych
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego
 • Podejście oparte na analizie ryzyka
 • Rola DPO w rejestrowaniu czynności przetwarzania

 

Zapraszamy do kontaktu z RODO SECURITY Polska:  22 270 12 93

Audyt Zgodności z GDPR

STOPIEŃ OCHRONY

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT

AUDYT IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu usług.

OBSŁUGA PRAWNA

Zespół Prawny

Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych.

SZKOLENIA RODO / GDPR

Prowadzimy szkolenia z RODO

Szkolenia dla Zarządu i personelu firm i instytucji. Szkolenia uwzględniające profil firmy.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zapewniamy Inspektora Ochrony Danych osobowych, umowy na 12 miesięcy, 24 miesiące lub na stałe.

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie ochrony danych osobowych w związku z nowymi wymogami RODO.

Zakres prac obejmuje w szczególności weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT, modelu działania systemu, testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. W wyniku naszych prac powstaje raport, pełna dokumentacja wdrożeniowa i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami RODO. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy.

SZKOLENIA, WDROŻENIA, NADZÓR PROCESÓW RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

608 880 819

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę

0
0