Testy penetracyjne

Co to są testy penetracyjne?

Testy penetracyjne, zwane również testami podatności, opisują ocenę sieci komputerowych, systemów i aplikacji w celu zidentyfikowania i usunięcia słabych punktów bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, iż wzrasta liczba ataków cyberprzestępców, z pewnością każda firma powinna podnosić poziom cyberbezpieczeństwa. W przeciwieństwie do drogich rozwiązań sprzętowych, testy penetracyjne możemy przeprowadzić w przystępnych cenach.

Test penetracyjny i test podatności systemów informatycznych to metody oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych. Test penetracyjny symuluje atak ze strony złośliwego aktora, by odkryć słabości w systemie. Test podatności identyfikuje potencjalne słabości systemu, ale nie próbuje ich wykorzystać. Obie metody są stosowane, aby poprawić bezpieczeństwo systemu i chronić przed rzeczywistymi atakami. W obu metodach etyczni specjaliści przeprowadzają testy i raportują swoje wyniki właścicielowi systemu. Celem jest zidentyfikowanie i usunięcie słabości, zanim złośliwi aktorzy będą je wykorzystywać.

Wdrożenie testów penetracyjnych jest ważne, ponieważ pozwala na wczesne wykrycie i usunięcie słabości w systemie, co zmniejsza ryzyko ataku. Firmy mogą skorzystać z testów penetracyjnych, aby poprawić swoje bezpieczeństwo danych, a także zabezpieczyć swoje systemy i dane przed atakami.

Brak wdrożenia testów penetracyjnych może prowadzić do kar finansowych, ponieważ nie spełniają one wymagań regulacyjnych dotyczących ochrony danych. Aby zminimalizować ryzyko kar, firmy powinny wdrażać regularne testy penetracyjne i podatności, aby upewnić się, że ich systemy i dane są bezpieczne.

Nasza oferta testów penetracyjnych pomaga firmom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa poprzez identyfikowanie, bezpieczne wykorzystywanie i pomoc w naprawianiu luk w zabezpieczeniach, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do narażenia danych i zasobów przez złośliwych napastników.

wdrożenie-RODO-testy-penetracyjne-cybersecurity Testy penetracyjne
Audyt i wdrożenie RODO, testy penetracyjne, testy podatności, cybersecurity.

Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa IT, realizując wsparcie techniczne i informatyczne ochrony danych osobowych i zwiększenie poziomów cyberbezpieczeństwa. Nasza oferta obejmuje testy bezpieczeństwa serwisów internetowych, aplikacji mobilnych jako testy penetracyjne oraz testy podatności. Realizujemy audyty bezpieczeństwa informacji i audyty cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogami sektorowymi.

Luki w aplikacjach internetowych stanowią największą część wektorów ataku poza złośliwym oprogramowaniem. Niezwykle istotne jest, aby każda aplikacja internetowa została oceniona pod kątem podatności, a wszelkie podatności zostały naprawione przed wdrożeniem produkcyjnym.

Testy penetracyjne jako wzmocnienie cyberbezpieczeństwa dla każdej organizacji

Wiele podmiotów prywatnych i publicznych jest bardzo zaniepokojonych potencjalnymi i rzeczywistymi atakami cybernetycznymi, zarówno na swoje własne organizacje, jak i na organizacje im podobne. Wiele z tych ataków wykorzystuje słabości w aplikacjach i infrastrukturze bazowej organizacji. Aby pomóc w zidentyfikowaniu jak największej liczby tych słabych punktów w krytycznym okresie czasu  i skutecznie im zaradzić, należy przeprowadzać testy penetracyjne. Głównymi czynnikami skłaniającymi do przeprowadzania testów penetracyjnych jest wysoki poziom obaw o:

rosnący wymóg zgodności, compliance na gruncie przepisów krajowych, unijnych (dyrektywy i rozporządzeń), a także wymogów w innych krajach poza EU,

wpływ poważnych ataków cybernetycznych na podobne organizacje w danej branży, np. podmioty z infrastruktury krytycznej, podmioty finansowe,

• korzystanie z większej liczby i różnorodności usług zlecanych na zewnątrz,

Istotne zmiany w procesach i modelach biznesowych,

podnoszenie świadomości na temat możliwych ataków cyberprzestępców.

RODO a testy penetracyjne

Również RODO wymaga wdrożenia adekwatnych zabezpieczeń z cyberbezpieczeństwa. Bardziej efektywne jest przyjęcie systematycznego, ustrukturyzowanego podejścia do testów penetracyjnych jako części ogólnego programu testowego, zapewniając, że:

• wymagania biznesowe są spełnione.

• główne słabe punkty systemu są identyfikowane i szybko oraz skutecznie usuwane.

• ryzyko jest utrzymywane na akceptowalnym poziomie.

Wszystkie aspekty programu testów penetracyjnych (które obejmują określenie wymagań; przeprowadzenie rzeczywistych testów; oraz przeprowadzenie działań następczych) muszą być dobrze zarządzane, na przykład przez:

• ustanowienie procesu poświadczającego w celu nadzorowania badań,

• monitorowanie wydajności w odniesieniu do wymagań,

• zapewnienie podjęcia odpowiednich działań.

Oprócz testów penetracyjnych należy zwracać uwagę na następujące zagadnienia: w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów i obiektów – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczeństwo dostaw, kontrolę dostępu do sieci i systemów informatycznych oraz integralność sieci i systemów informatycznych; w odniesieniu do postępowania w przypadku incydentu – procedury postępowania w przypadku incydentu, zdolności wykrywania incydentów, zgłaszanie incydentów i informowanie o nich; w odniesieniu do zarządzania ciągłością działalności – strategię ciągłości usług i plany awaryjne, zdolności w zakresie przywracania gotowości do pracy po katastrofie; oraz w odniesieniu do monitorowania, prowadzenia audytu i testowania – polityki monitorowania i prowadzenia dzienników systemowych, ćwiczenia w zakresie planów awaryjnych, testowanie sieci i systemów informatycznych, oceny bezpieczeństwa i monitorowanie zgodności.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa maksymalne kary finansowe wynoszące 20 milionów euro lub 4% rocznych obrotów globalnej spółki (w zależności, która jest większa) za poważne naruszenia, takie jak brak wdrożenia adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych lub brak wdrożenia odpowiednich procedur dotyczących testów penetracyjnych i testów podatności. Wdrożenie tych testów jest istotne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych i wynika z obowiązku prawnego, jaki ciąży na przedsiębiorstwach. W szczególności, brak testów penetracyjnych może prowadzić do poważnych naruszeń bezpieczeństwa danych, takich jak wycieki danych, co z kolei może powodować poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Wprowadzenie i przestrzeganie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i przeprowadzanie testów penetracyjnych jest ważne dla zabezpieczenia danych osobowych i spełnienia wymogów GDPR (RODO). Przykłady kar związanych z brakiem zabezpieczeń technicznych lub brakiem testów penetracyjnych to:

  • W 2019 r. brytyjska firma Marriott International zapłaciła karę w wysokości 18,4 milionów funtów za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w wyniku braku odpowiednich zabezpieczeń w systemie informatycznym.
  • W 2018 r. brytyjska firma British Airways zapłaciła karę w wysokości 20 milionów funtów za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w wyniku braku odpowiednich zabezpieczeń w systemie informatycznym

Opracowanie projektu testu penetracyjnego

Każda organizacja zobowiązana przepisami, powinna opracować odpowiedni program testów penetracyjnych, który umożliwi jej przyjęcie systematycznego, uporządkowanego podejścia do przeprowadzania testów penetracyjnych w całym przedsiębiorstwie. Program ten powinien obejmować wszystkie kluczowe działania wymagane do przygotowania się do testów penetracyjnych, przeprowadzenia odpowiedniego zestawu testów w spójny, dobrze zarządzany sposób oraz zapewnienia, że testy te są skutecznie kontynuowane.

Zalecenia do przeprowadzenia testów penetracyjnych

Każda organizacja zobowiązana przepisami powinna zidentyfikować swoje krytyczne zasoby i wdrożyć odpowiednie polityki i protokoły bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy je wzmocnić za pomocą technologii.

Niemniej jednak najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciwko atakom socjotechnicznym pozostaje zdrowy rozsądek. W tym świetle zaleca się;

  • częste kampanie uświadamiające: plakaty, prezentacje, e-maile, notatki informacyjne;
  • szkolenie i ćwiczenia personelu;
  • testy penetracyjne w celu określenia podatności organizacji na ataki socjotechniczne, raportowania i działania na podstawie wyników.

Inżynieria społeczna odnosi się do wszystkich technik mających na celu nakłonienie celu do ujawnienia określonych informacji lub wykonania określonego działania z nieuprawnionych powodów.

Inżynieria społeczna w IT

Chociaż taka forma oszustwa istniała od zawsze, znacznie ewoluowała wraz z technologiami ICT. W tym nowym kontekście na techniki socjotechniki w IT można spojrzeć z dwóch różnych perspektyw:

  • albo za pomocą manipulacji psychologicznych, aby uzyskać dalszy dostęp do systemu informatycznego, w którym znajduje się rzeczywisty cel oszusta, np. podszywanie się pod ważnego klienta przez telefon, aby zwabić cel do przeglądania złośliwej strony internetowej w celu zainfekowania stacji roboczej celu;
  • lub wykorzystanie technologii informatycznych jako wsparcia technik manipulacji psychologicznych w celu osiągnięcia celu poza sferą informatyczną, np. uzyskanie danych uwierzytelniających bank poprzez atak phishingowy, aby następnie ukraść pieniądze celu.

Rosnące wykorzystanie technologii IT w naturalny sposób doprowadziło do wzrostu wykorzystania takich technik, a także ich łączenia, do tego stopnia, że ​​większość cyberataków obejmuje obecnie jakąś formę socjotechniki.

Dlaczego warto wdrażać testy penetracyjne?

“Sektor MŚP pod coraz większym ostrzałem ze strony cyberprzestępców”. W 2021 roku cyberprzestępcy zaatakowali co czwartą firmę z sektora MŚP na świecie. Skala utraconych korzyści dla każdej z zaatakowanych firm wyniosła ok. 146 tys. dolarów, czyli prawie 600 tys. zł  – wynika z badania Coleman Parkes Research.

Dziennik ekonomiczno-prawny Rzeczpospolita opisuje, że przestępcy coraz częściej atakują małe i średniej wielkości firmy, ponieważ są one dla nich łatwym i atrakcyjnym celem. Nie mają takich zabezpieczeń jak korporacje, a jednocześnie skala potencjalnych korzyści z udanego ataku jest większa niż w przypadku działań wymierzonych w zwykłych ludzi. Stąd duża liczba cyberataków – najczęściej z wykorzystaniem złośliwego oprogramowanie typu malware (64 proc. wskazań) oraz oprogramowania ransomware (34 proc.). Często dochodzi także do ataków na skrzynki pocztowe (22 proc.), z wykorzystaniem wirusów (20 proc.) oraz phishingu (18 proc.).

Wymogi Dyrektywy NIS 2 oraz rozporządzenia DORA w zakresie testów penetracyjnych i testów podatności

Nowa Dyrektywa NIS 2 i rozporządzenie DORA (ang. Digital Operational Resilience Act – DORA) wymagają od podmiotów w Unii Europejskiej wdrożenia testów penetracyjnych i testów podatności dla ochrony swoich systemów informatycznych. Brak wdrożenia tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym kar finansowych i reputacyjnych.

Wymagania testów penetracyjnych w Dyrektywie NIS 2 obejmują określenie potencjalnych zagrożeń dla systemów informatycznych, regularne przeprowadzanie testów penetracyjnych i identyfikację słabości w systemach, a także implementację środków zabezpieczających. W rozporządzeniu DORA wymagania dotyczące testów penetracyjnych obejmują regularne i systematyczne testowanie infrastruktury rynków finansowych, w celu wczesnego wykrywania słabości i zabezpieczenia przed atakami.

Nieprzestrzeganie tych wymagań może prowadzić do poważnych kar finansowych, takich jak grzywny lub kary pieniężne, a także do utraty reputacji i zaufania klientów. Wdrożenie testów penetracyjnych i testów podatności pozwala firmom na poprawę bezpieczeństwa danych i zabezpieczenie systemów przed atakami. To również pomaga zapewnić przestrzeganie przepisów i regulacji oraz zmniejsza ryzyko kar finansowych i reputacyjnych

Artykuł 24 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego reguluje wymagania dotyczące testowania operacyjnej odporności cyfrowej dla instytucji finansowych. Artykuł 24 określa, że instytucje finansowe powinny okresowo przeprowadzać testy operacyjnej odporności, w celu zapewnienia, że ich systemy i procedury są w stanie poradzić sobie z wyzwaniami i zagrożeniami cyfrowymi.

Artykuł 24 wymaga, aby instytucje finansowe zastosowały odpowiednie narzędzia i metodologie do oceny swojej operacyjnej odporności cyfrowej, a także, aby uwzględniły możliwe ryzyka i scenariusze awaryjne. Wymagane jest także, aby instytucje finansowe współpracowały ze swoimi dostawcami usług i partnerami biznesowymi w celu wykrycia i usunięcia potencjalnych luk w bezpieczeństwie.

Brak wdrożenia wymagań zawartych w Artykule 24 może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i reputacyjnymi dla instytucji finansowych, w tym karami i ograniczeniami dostępu do rynku. Dlatego ważne jest, aby instytucje finansowe przestrzegały wymagań Artykułu 24 i regularnie przeprowadzały testy operacyjnej odporności cyfrowej.

Wymagania przepisów GLBA w USA

Amerykańskie przepisy GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) wymagają od instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych i testów podatności, aby zapewnić ochronę wrażliwych informacji finansowych klientów.

Wymagania GLBA dotyczące testów penetracyjnych i testów podatności obejmują: identyfikację potencjalnych zagrożeń dla systemów informatycznych i danych, regularne przeprowadzanie testów penetracyjnych i identyfikację słabości w systemach, a także implementację środków zabezpieczających i kontroli dostępu do danych.

Instytucje finansowe muszą również przestrzegać wymogów dotyczących ochrony danych, takich jak szyfrowanie danych i regularne monitorowanie systemów bezpieczeństwa.

Brak wdrożenia wymagań GLBA może prowadzić do poważnych kar finansowych i reputacyjnych, w tym kar od agencji regulacyjnych, takich jak Federalna Komisja Handlu (FTC) i Federalna Agencja Nadzoru Rynku Kapitałowego (SEC). Wdrożenie wymagań GLBA pozwala instytucjom finansowym na zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwych informacji finansowych i poprawę reputacji oraz zaufania klientów.

Twoja firma szybciej naprawi luki, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców

Świadczymy usługi testów penetracyjnych zgodnie ze standardami, wytycznymi i najlepszymi praktykami rynkowymi, aby pomóc Twojej organizacji w zapewnieniu, że Twoje technologie informatyczne i systemy biznesowe są chronione i kontrolowane. Testy penetracyjne prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów. Celem testów jest sprawdzenie rzeczywistego stanu bezpieczeństwa sieci, systemu informatycznego i posiadanych aplikacji internetowych. Oprócz przepisów ochrony danych osobowych bardzo ważne są aspekty cyberbezpieczeństwa, dlatego należy wdrażać testy penetracyjne.

Posłuchaj nasz podcast: Co to są testy penetracyjne? Dlaczego warto wdrażać testy penetracyjne?

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

0
0