Raportowanie ESG. Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Jak wdrożyć proces raportowania ESG w firmie?

Raportowanie ESG w firmie jest jednym z kluczowych obszarów Compliance. Celem publicznie dostępnej sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju jest dostarczenie istotnych, wiernych, porównywalnych i wiarygodnych informacji:
• istotnego wpływu podmiotu raportującego na interesariuszy (w tym na środowisko) oraz istotnego ryzyka i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem dla tworzenia własnej wartości;
• umożliwienie użytkownikom informacji zrozumienia celów, sytuacji i wyników jednostki raportującej w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz podejmowania decyzji dotyczących ich zaangażowania w działalność tej jednostki.
Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju jest bezpośrednio związane z systemami sprawozdawczości zarządczej, umożliwiającymi jednostkom raportującym lepsze zrozumienie i zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju, a ostatecznie poprawę wyników w tym zakresie.

ESG_raport1 Raportowanie ESG. Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Obszary raportowania ESG

Trzy obszary raportowania. Standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju powinny w uporządkowany sposób odzwierciedlać cykl decyzyjny i sprawozdawczy jednostki raportującej oraz związane z tym procesy. Jednym z możliwych rozwiązań jest określenie obszarów raportowania w ramach trzech kluczowych wymiarów zarządzania, które w uporządkowany i logiczny sposób opisują sposób sprawowania władzy i zarządzania przez jednostkę:

a) Strategia. Ujawnienia w tej kategorii powinny odpowiednio obejmować na poziomie jednostki sprawozdawczej aspekty zrównoważonego rozwoju w jej strategii i modelu (modelach) biznesowym, a także proces oceny istotności przez jednostkę, jak również szczególny system zarządzania, obowiązki zarządu, procesy i procedury sprawozdawcze wdrożone w celu zajęcia się kwestiami zrównoważonego rozwoju i ich monitorowania.

b) Wdrożenie. W odniesieniu do każdego tematu ujawnienia powinny obejmować sposób, w jaki jednostka raportująca przekłada swoją strategię na działania poprzez politykę, cele, plany działania i dedykowane zasoby.

c) Pomiar wyników. Wreszcie, ujawnione informacje powinny wyjaśniać, w jaki sposób jednostka sprawozdawcza realizuje swoje polityki i cele oraz jaka jest trajektoria jej przemian, w tym wyniki osiągnięte w przeszłości (informacje retrospektywne) oraz perspektywy na przyszłość.

Trzy tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju z obszernymi podtematami. Zorganizowanie jasnej i logicznej klasyfikacji tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju (oraz podtematów w ramach każdego tematu) ma dwa cele:
a) zapewnienie kompleksowego ujęcia wszystkich tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz łatwiejszej identyfikacji istotnych informacji w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju; oraz
b) określenie listy norm tematycznych, które podmiot ustanawiający normy będzie musiał opracować, aby zapewnić tak kompleksowe ujęcie wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Kategorie zrównoważonego rozwoju

Klasyfikacja ESG jest praktycznym i łatwo dostępnym podejściem zarówno dla użytkowników, jak i osób przygotowujących raporty, ponieważ oferuje logiczne i jasne rozróżnienie pomiędzy trzema kluczowymi czynnikami (i podmiotami) zrównoważonego rozwoju: Planetą (tj. wszystkimi zasobami naturalnymi i formami życia innymi niż ludzkie); Ludźmi (tj. życiem ludzkim we wszystkich jego wymiarach, od jednostek do społeczności); oraz Biznesem (tj. samą jednostką raportującą). W związku z tym należy przyjąć podejście oparte na trzech kategoriach, aby promować wszechstronny zakres:

a) E – Środowisko (z ang. environmental) obejmuje normy określające sposób raportowania a tym samym wpływu jednostki raportującej na wszystkie czynniki środowiskowe: zmiana klimatu, zasoby wodne i morskie, różnorodność biologiczna i ekosystemy, gospodarka cyrkulacyjna, zanieczyszczenia;

b) S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) obejmuje normy określające sposób raportowania wpływu na wszystkie czynniki ludzkie i wpływu tych czynników na cały ekosystem jednostki: siłę roboczą, pracowników łańcucha wartości, społeczności, na które oddziałuje, konsumentów/użytkowników końcowych;

c) G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance) będzie miał szerszy zakres niż tradycyjnie rozumiane pojęcie “zarządzania”. Kategoria ta obejmuje pełne spektrum kwestii istotnych dla raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju odnoszących się do samej jednostki raportującej: zarządzanie, działalność i etyka, zarządzanie jakością relacji z interesariuszami, organizacja i innowacje oraz zarządzanie reputacją i marką.

Szerokie grono interesariuszy

Firma zobowiązana do raportowania ESG powinna zadbać o to, by znaczenie i rozróżnienie pomiędzy zainteresowanymi stronami i użytkownikami raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju były wyraźnie odzwierciedlone w opracowywanych przez nią standardach. Powinno to być szczególnie widoczne przy określaniu istotności wpływu tematów i związanych z nimi ujawnień, mając na uwadze, że:

a) istotność wpływu określa się na podstawie względnej dotkliwości potencjalnego i rzeczywistego wpływu na ludzi i środowisko związane z działalnością przedsiębiorstwa poprzez jego działania i łańcuch wartości;
b) ocena względnej dotkliwości potencjalnego i rzeczywistego wpływu na ludzi i środowisko jest kluczowym elementem trwających procesów należytej staranności jednostki sprawozdawczej w zakresie praw człowieka i środowiska, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, i powinna być oparta na punktach widzenia wszystkich zainteresowanych stron i/lub ich prawowitych przedstawicieli;
c) w odniesieniu do istotności wpływu, informacje, które odzwierciedlają najpoważniejszy potencjalny i rzeczywisty wpływ jednostki raportującej na ludzi i środowisko, będą użyteczne przy podejmowaniu decyzji przez użytkowników raportów zrównoważonego rozwoju;
d) proces raportowania o istotnych skutkach jest oparty na trwałym i znaczącym zaangażowaniu interesariuszy oraz ich prawowitych przedstawicieli (w tym przedstawicieli pracowników, organizacji ekologicznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego) oraz wspiera takie zaangażowanie.

Zrozumienie interesariuszy w kontekście raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju

Dostawcy kapitału finansowego są tradycyjnie uważani za głównych odbiorców sprawozdawczości korporacyjnej, z początkowym naciskiem na sprawozdawczość finansową: są oni jednocześnie interesariuszami spółki i użytkownikami jej sprawozdawczości. W przypadku tej grupy odbiorców początkowy nacisk na sprawozdawczość finansową ewoluuje w kierunku sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju: przede wszystkim z perspektywy tworzenia wartości finansowej, ale także z perspektywy społecznej i środowiskowej oraz z myślą o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw w świetle szerszych interesów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Znacznie szersza grupa interesariuszy jest istotna z punktu widzenia raportowania zrównoważonego rozwoju przez firmę. Obejmuje ona zarówno interesariuszy, na których działalność firmy i jej łańcuch wartości może mieć pozytywny lub negatywny wpływ, co obejmuje również środowisko, jak i interesariuszy zainteresowanych raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju przez firmę (“użytkownicy”), do których zaliczają się (oprócz udziałowców i innych dostarczycieli kapitału) osoby odpowiedzialne za egzekwowanie standardów związanych ze zrównoważonym rozwojem, pracownicy firmy, przedstawiciele pracowników (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników na poziomie zarządu), organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władze lokalne, klienci i partnerzy biznesowi firmy i inni.

Obie kategorie interesariuszy, których dotyczy raportowanie, oraz użytkowników raportowania mogą się pokrywać, ponieważ interesariusze, których dotyczy raportowanie, mogą być również użytkownikami raportów zrównoważonego rozwoju, co może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku pracowników, związków zawodowych i niektórych konsumentów. Jednak poza tymi przykładami jest mniej prawdopodobne, by interesariusze, których dotyczy raport, byli bezpośrednimi użytkownikami raportów, na przykład ze względu na często odległe położenie pracowników łańcucha wartości i społeczności, które często są szczególnie narażone na wpływy. Może to wynikać z braku świadomości istnienia raportów firmy, braku dostępu do nich, niemożności zapoznania się z nimi (w języku, w którym są napisane lub w ogóle) oraz braku motywacji do zapoznania się z nimi ze względu na brak możliwości wpływania na ich kształt.

Sprawozdawczość_ESG-Raportowanie_ESG-1024x683 Raportowanie ESG. Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Oferujemy raportowanie ESG

Aby uniknąć przekłamań lub tendencyjności, raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju powinno opierać się na ujawnieniach, które odnoszą się do istotnego wpływu na interesariuszy, jak również na ujawnieniach, które odnoszą się do tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa. Oba te aspekty powinny mieć jednakowy status i być traktowane z równą uwagą w ramach raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele jednostek raportujących jest bardziej zaznajomionych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa (tj. “istotność finansowa”), ta część oraz niektóre inne części niniejszego raportu wyjaśniają szczególne implikacje tego, jak określa się mianem “istotności wpływu” – tj. raportowania istotnego wpływu jednostki na interesariuszy w nieco szerszym zakresie, w celu zapewnienia niezbędnej jasności. Oba wymiary raportowania zrównoważonego rozwoju są równie ważne.

Wdrożenie i spełnienie wymogów raportowania ESG

Jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie raportowania ESG? Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami, tel. +48 608 880 819. Posiadamy zespół, który ma duże doświadczenie w zakresie przygotowywania raportów ESG.

Raportowanie ESG to także wzmocnienie modelu biznesu Twojej firmy. Dzięki rzetelnej analizie luk wskażemy na obszary, które mogą wymagać istotnej naprawy. Wierzymy, że skuteczne raportowanie ESG przyczynia się do wzmocnienia modelu biznesu.

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

0
0