Wdrażamy “Politykę i procedury przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19”.

Polityka i procedury COVID-19

 • Dostosowanie Polityki i procedur COVID-19 dla działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego

 • Zgodność z przepisami krajowymi i dyrektywami unijnymi

 • Zgodność z innymi międzynarodowymi wymogami prawa

 • Zgodność z przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi

 • Obowiązek informacyjny z rynkiem

 • Zgodność z jakością i standardami produkcji, świadczonych usług

 • Stworzenie procedur i systemu COVID-19 w podmiocie 

 • Wdrożenie, szkolenie i przestrzeganie zasad przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19

 • Możemy pełnić funkcję Compliance Officera w celu nadzorowania Polityki i procedur COVID-19

 • Opracowanie planów przeciwdziałania występowania zagrożeń koronawirusem na terenie firmy (zakładu)

 • Szkolenia z Polityki i procedur COVID-19 dla zarządu i pracowników

 • Ewaluacja i dostosowanie Polityki i procedur COVID-19 do aktualnych wytycznych organów nadzorczych

Compliance Officer COVID-19

 • Określenie zasady postępowania na wypadek zagrożenia COVID-19 lub skutków niezachowania reguł ostrożności

 • Określenie zakresu odpowiedzialności podmiotu, komórek organizacyjnych, pracowników 

 • Określenie osoby lub komórki organizacyjnej, nadzorującej przestrzeganie przepisów i zasad przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19

 • Analiza i szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem COVID-19 (raporty i zalecenia)

 • Opracowanie i wdrożenie procedur przeciwdziałania, zwalczania i zapobiegania COVID-19

 • Opracowanie procedur w celu unikania konfliktów interesów

 • Przeciwdziałanie braku nadzoru, wdrożenie audytów kontrolnych COVID-19

 • Ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji poufnych

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Weryfikacja przestrzegania prawa oraz procedur COVID-19

 • Prowadzenie wewnętrznych dochodzeń

 • Nadzór nad system informowania o nieprawidłowościach

Funkcje Compliance COVID-19

 • Funkcje prewencyjne

 • Funkcje ochronne

 • Funkcje organizacyjne

 • Funkcje naprawcze

 • Funkcje jakościowe

 • Funkcje dowodowe

 • Funkcje komunikacyjne

 • Funkcje strategiczne

 • Funkcje z interesariuszami wewnętrznymi: pracownicy, udziałowcy, rady nadzorcze

 • Funkcje szczegółowe z interesariuszami zewnętrznymi: klienci, dostawcy, konkurenci, władze państwowe, instytucje finansowe, media, związki zawodowe, inne grupy interesariuszy

 • Funkcje społecznej odpowiedzialności biznesu CSR

 • Funkcje efektywności świadczonych usług

 • Funkcje gwarancji jakości

 • Przygotowanie do wdrożenie innych systemów wg norm ISO

 • Bezpieczeństwo świadczonych usług i/lub działalności produkcyjnej 

Audyt przeciwdziałania COVID-19

STOPIEŃ ZGODNOŚCI

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo organizacji pod kątem przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19

DORADZTWO PRAWNE

Zespół Doradztwa Prawnego

Zapewniamy pomoc naszych radców prawnych, adwokatów specjalizujących się w przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19

Szkolenia online COVID-19

Prowadzimy webinaria z procedur COVID-19

Webinaria z polityki i procedur COVID-19. Zdalne szkolenia uwzględniające profil organizacji i branży. 

Audyt pokontrolny COVID-19

AUDYT COVID-19

Prowadzimy audyt pokontrolny COVID-19 w celu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Funkcja Compliance officer COVID-19

Funkcja Compliance officer

Zapewniamy stałą obsługę Compliance Officer w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19.

lat doświadczenia w zakresie systemów zgodności

% Audyt zgodności z Compliance

ZESPÓŁ AUDYTORÓW, ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA IT

% OUTSOURCING Compliance Officer

publikacji z zakresu prawa gospodarczego

„Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić dobrze, muszą się najpierw dobrze przygotować”.

                                                                                                                                                         Richard Branson

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i innych regulacji branżowych lub sektorowych.

Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analiza ryzyka compliance, mapowanie compliance, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie compliance jest kompleksowe.

SZKOLENIA, WDROŻENIE, NADZÓR PROCESÓW COMPLIANCE

0
0