Zespół – kancelaria prawna i doradztwa Compliance

Adwokaci

Certyfikowani Audytorzy Wewnętrzni i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg adekwatnych norm ISO / IEC

Autorzy naszych poradników, publikacji i komentarzy Compliance

Doradcy Podatkowi

Eksperci TAX Compliance

IT Auditor

Radcy Prawni

Szkoleniowcy Compliance

Cyber Security Compliance

Nasz interdyscyplinarny zespół Compliance Security Polska

Zespół Compliance Security Polska tworzą: certyfikowani audytorzy wewnętrzni, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, eksperci HR, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji i IT, cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania compliance. Współpracujemy również z wykładowcami w Polsce i Europie.

Liderem zespołu jest Prezes Zarządu Marek Rębisz, prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, absolwent prestiżowych studiów MBA, Master of Business Administration Akademia Koźmińskiego w 2007 r., absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych i metodologii wdrożenia compliance w podmiotach zbiorowych.

Case study – wdrożenie compliance tj. nowych zasad dla funkcjonowania 351,8 mld euro

Prezes Zarządu Marek Rębisz jest autorem tj. pomysłodawcą zmian compliance w systemie wytycznych w “Umowie Partnerstwa 2014 – 2020”, najważniejszym dokumencie Ministerstwa Rozwoju regulującym funkcjonowanie środków unijnych oraz określający strategię inwestowania funduszy europejskich. Zmiany zawarte są „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zmiany compliance weszły w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku i dotyczą całościowego funkcjonowania środków unijnych w kwocie 351,8 mld euro. 

Wszystkie instytucje muszą stosować i nadzorować zmiany. Są to instytucje zarządzające wyznaczono dla każdego z programów unijnych. Instytucją zarządzającą dla programów krajowych i programów współpracy terytorialnej jest Minister Inwestycji i Rozwoju. Natomiast dla każdego z programów regionalnych – zarząd województwa. Instytucje pośredniczące  to podmioty specjalizujące się w dziedzinach finansowanych ze środków tego programu. Instytucje wdrażające – to instytucje często najbliżej współpracujące z beneficjentami, przyjmujące wnioski o dofinansowanie i podpisujące umowy na realizację projektów. Instytucja Audytowa – odpowiada ona za prowadzenie audytów funkcjonowania całego systemu zarządzania i kontroli realizacji środków unijnych. Najbardziej znane instytucje pośredniczące to: PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych, w ramach pomocy technicznej POIR, POPW, POWER, POPT 2014-2020. NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach trzech programów operacyjnych tj.: Programu Inteligentny Rozwój, Programu (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC).

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i innych regulacji branżowych lub sektorowych.

Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analiza ryzyka compliance, mapowanie compliance, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie compliance jest kompleksowe.

SZKOLENIA, WDROŻENIE, NADZÓR PROCESÓW COMPLIANCE

WDROŻENIE COMPLIANCE 

tel. 608 880 819

 

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę