Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wdrożenie Compliance.

Przygotujemy Twoją firmę do wdrożenia przepisów krajowych, unijnych lub norm międzynarodowych. 

Compliance - zgodność

 • Prowadzonej przez podmiot gospodarczy działalności operacyjnej

 • Zgodność z przepisami krajowymi i dyrektywami unijnymi

 • Zgodność z innymi międzynarodowymi wymogami prawa

 • Zgodność z przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi

 • Obowiązek informacyjny z rynkiem (np. spółki publiczne, firmy farmaceutyczne)

 • Zgodność z jakością i standardami produkcji, świadczonych usług

 • Stworzenie procedur i systemu Compliance w podmiocie zbiorowym

 • Wdrożenie, szkolenie i przestrzeganie zasad etyki

 • Powołanie Compliance Officera w średnich i dużych podmiotach

 • Opracowanie planów przeciwdziałania występowania czynów zabronionych

 • Szkolenia Compliance dla zarządu i pracowników

 • Weryfikowanie partnerów i kontrahentów w zakresie Compliance

 • Weryfikowanie umów współpracy

 • Weryfikacja wszelkich sygnałów i zgłoszeń o nieprawidłowościach

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i naprawczych

Chief Compliance Officer, CCO

 • Określenie zasady postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności

 • Określenie zakresu odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, innych jego komórek organizacyjnych, jego pracowników lub osób uprawnionych do działania w jego imieniu lub interesie

 • Określenie osoby lub komórki organizacyjnej, nadzorującej przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu, który jest co najmniej średnim przedsiębiorcą

 • Analiza i szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem (raporty i zalecenia)

 • Opracowanie i wdrożenie procedur zgodności w podmiocie zbiorowym 

 • Opracowanie procedur w celu unikania konfliktów interesów

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

 • Ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji poufnych

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Weryfikacja przestrzegania prawa oraz procedur w zakresie zawierania umów

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i dochodzeń

 • Zapobieganie czynom nieetycznym oraz nieprawidłowościom w podmiocie zbiorowym

 • Nadzór nad system informowania o nieprawidłowościach w podmiocie zbiorowym

 • Weryfikowanie konfliktów interesów

Funkcje Compliance

 • Funkcje prewencyjne

 • Funkcje ochronne

 • Funkcje represyjne

 • Funkcje organizacyjne

 • Funkcje naprawcze

 • Funkcje jakościowe

 • Funkcje dowodowe

 • Funkcje komunikacyjne

 • Funkcje inwestycyjne 

 • Funkcje strategiczne

 • Funkcje marketingowe i promujące

 • Funkcje z interesariuszami wewnętrznymi: pracownicy, udziałowcy, rady nadzorcze

 • Funkcje szczegółowe z interesariuszami zewnętrznymi: klienci, dostawcy, konkurenci, władze państwowe, instytucje finansowe, media, związki zawodowe, inne grupy interesariuszy

 • Funkcje społecznej odpowiedzialności biznesu CSR

 • Funkcje efektywności świadczonych usług

 • Funkcje gwarancji jakości

 • Przygotowanie do wdrożenie innych systemów wg norm ISO

 • Funkcja dla rozwoju tzw. nowych modeli biznesu

 • Funkcja przewagi konkurencyjnej na rynku docelowym

Audyt Compliance

STOPIEŃ ZGODNOŚCI

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo organizacji pod kątem zgodności z compliance.

DORADZTWO PRAWNE

Zespół Doradztwa Prawnego

Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w compliance.

SZKOLENIA COMPLIANCE

Prowadzimy szkolenia z Compliance

Szkolenia dla Zarządu, personelu firm i instytucji. Szkolenia uwzględniające profil organizacji i branży.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT

AUDYT IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu usług.

Funkcja Compliance officer

Funkcja Compliance officer

Zapewniamy stałą obsługę Compliance Officer

lat doświadczenia w zakresie systemów zgodności

% Audyt Compliance

ZESPÓŁ AUDYTORÓW, ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA IT

% OUTSOURCING Compliance Officer

% WSPARCIE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA, CYBERSECURITY AUDIT

„Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić dobrze, muszą się najpierw dobrze przygotować”.

                                                                                                                                                         Richard Branson

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i innych regulacji branżowych lub sektorowych.

Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analiza ryzyka compliance, mapowanie compliance, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie compliance jest kompleksowe.

SZKOLENIA, WDROŻENIE, NADZÓR PROCESÓW COMPLIANCE

0
0