Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji. Jak przeprowadzić skutecznie audyt bezpieczeństwa?

Powszechną praktyką jest dostosowanie standardu lub ram bezpieczeństwa informacji (opartych na kontrolach bezpieczeństwa IT) do konkretnego środowiska biznesowego. W tym celu można zastosować kilka kryteriów (np. adekwatność, wystarczalność, ważność i akceptowalność). Forma, zakres, proces, podstawowe zasady i cele istniejących standardów i ram bezpieczeństwa informacji powinny być dostosowane do konkretnego środowiska biznesowego. Nasi certyfikowani eksperci wybiorą dostosowanie standardu i ram bezpieczeństwa informacji.

Zarządzanie ryzykiem to ciągłe zadanie, a jego sukces będzie sprowadzał się do tego, jak dobrze ocenia się ryzyko, komunikuje plany i utrzymuje role. Zidentyfikowanie kluczowych osób, procesów i technologii, które pomogą w rozwiązaniu powyższych kroków, stworzy solidną podstawę dla strategii i programu zarządzania ryzykiem w Twojej organizacji, którą z czasem można dalej rozwijać.

Dlaczego audyt bezpieczeństwa informacji jest ważny dla firmy?

Audyt bezpieczeństwa informacji jest niezbędny dla każdej organizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych, jak również zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których przeprowadzenie audytu jest ważne:

 1. Zapobieganie wyciekom danych: Wiele incydentów bezpieczeństwa informacji jest spowodowanych brakiem odpowiednich zabezpieczeń lub niedostatecznymi kontrolami. Audyt bezpieczeństwa pozwala na identyfikację potencjalnych luk w zabezpieczeniach i podjęcie odpowiednich działań w celu ich wyeliminowania.
 2. Ochrona przed karami administracyjnymi: W wielu krajach istnieją surowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR), które nakładają kary administracyjne na firmy, które nie przestrzegają odpowiednich standardów ochrony danych. Audyt bezpieczeństwa pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych naruszeń i podjęcie działań w celu ich uniknięcia.
 3. Poprawa reputacji i zaufania klientów: W dobie coraz większej świadomości i wrażliwości na kwestie ochrony danych, firmy, które dbają o bezpieczeństwo informacji, zyskują zaufanie i uznanie w oczach swoich klientów i konsumentów. Audyt bezpieczeństwa pozwala na udowodnienie, że firma jest zaangażowana w ochronę danych i jest w stanie zapewnić bezpieczne i niezawodne usługi.
 4. Poprawa efektywności i skuteczności działań: Audyt bezpieczeństwa pozwala na identyfikację nieefektywnych i nieskutecznych działań związanych z ochroną danych osobowych i wszelkich innych danych organizacji. Dzięki audytowi bezpieczeństwa informacji organizacja może efektywniej i skuteczniej wdrożyć nie tylko bezpieczeństwo informacji, ale może też uzyskać przewagę konkurencyjną, może wzmocnić swój model biznesu np. na rynkach zagranicznych. Jest wiele poziomów zwiększenia efektywności i skuteczności działań dla organizacji (firm) na skutek wdrożenia audytów bezpieczeństwa informacji. Ważne, aby te audyty były cyklicznie powtarzane.

Definicja audytu systemów informatycznych zgodnie z dyrektywą NIS. Podstawowe cele audytu systemów informatycznych obejmują;

 • ocenę ryzyka, identyfikację i klasyfikację systemów informacyjnych i aktywów organizacji;
 • dokładną ocenę organizacji i skuteczności kontroli operacyjnej, we wszystkich warstwach, proceduralnej i systemowej;
 • ostateczną zgodność wszystkich systemów i procesów organizacji vs. istniejące ramy regulacyjne (np. prawodawstwo europejskie i przepisy krajowe);
 • polityki i normy związane z IT;
 • testy penetracyjne i testy podatności

Powyższe cele audytu systemów informatycznych nie ograniczają się tylko do przykładowej definicji z dyrektywy NIS.

Realizując badania bezpieczeństwa informacji stosujemy metody oparte między innymi o takie źródła jak NIST (National Institute For Standards And Technology), CERT (Computer Emergency Response Team), OSSTM (Open Source Security Testing Methodology), OWASP (Open Web Application Security Project) oraz polskie i międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego (PN-I-13335-1, ISO/IEC TR 13335-3, PN ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001).

Audyt bezpieczeństwa informacji a forma audytu systemów informatycznych

Istnieją trzy główne formy audytu systemów informacji.

Audytem pierwszej strony określa się każdą procedurę wewnętrzną, którą zajmuje się członek wewnętrzny lub grupa członków w organizacji. Celem audytu pierwszej strony jest zapewnienie, że proces lub zbiór procesów w systemie zarządzania jakością spełnia wymagania dotyczące procedury określone przez przedsiębiorstwo. Jeśli audyt przeprowadzany jest przez właściciela (właścicieli) procesu (procesów), wówczas proces audytu nazywany jest samooceną, co jest powszechnie przyjętą procedurą przygotowania audytu. W imieniu przedsiębiorstwa audytor działa wewnętrznie i dokonuje dogłębnej kontroli problematycznych obszarów, w których procesy prawdopodobnie nie są zgodne, oraz identyfikuje możliwości poprawy.

Audyt drugiej strony ma miejsce, gdy organizacja przeprowadza audyt sprzedawcy/dostawcy w celu zapewnienia, że wszystkie wymagania określone w umowie pomiędzy dwoma stronami istnieją.

Audyt trzeciej strony ma miejsce wtedy, gdy decyzja organizacji dotyczy stworzenia systemu zarządzania jakością tj. quality management system (QMS), zgodnego ze standardowym zestawem wymagań. W tym przypadku niezależna firma jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu w celu sprawdzenia i zatwierdzenia zgodności i zgodności organizacji z niezbędnymi wymaganiami. Jednostki certyfikujące przeprowadzają audyty, aby porównać i zweryfikować, czy QMS przedsiębiorstwa spełnia wszystkie kryteria i wymagania interesującej nas normy. Po spełnieniu wymagań QMS jednostka certyfikująca zatwierdza i dostarcza organizacji certyfikat.

Jaka metodologia jest optymalna dla przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji?

Etapy audytu bezpieczeństwa informacji to:

 1. Planowanie i przygotowanie: określenie celów i zakresu audytu, ustalenie zespołu audytorów i zbieranie wymaganych danych.
 2. Identyfikacja zagrożeń: określenie potencjalnych zagrożeń dla systemów i danych.
 3. Ocena obecnych kontroli: analiza aktualnych procedur i mechanizmów bezpieczeństwa.
 4. Testowanie i weryfikacja: potwierdzenie skuteczności obecnych kontroli poprzez testy i weryfikację.
 5. Analiza i raportowanie: wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie działań naprawczych.
 6. Wdrożenie i monitorowanie: wdrożenie zalecanych działań i regularne monitorowanie ich skuteczności.

Jedną z najlepszych metodologii dla przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji jest standard ISO/IEC 27001, który opiera się na procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) i stanowi globalny standard dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Metodologia ta zapewnia rzetelne i kompleksowe podejście do audytu bezpieczeństwa informacji i umożliwia firmie zidentyfikowanie i zredukowanie potencjalnych zagrożeń.

Należy mieć na uwadze, że nie jest to jedyna metodologia przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji. Nasz zespół przed rozpoczęciem audytu bezpieczeństwa informacji diagnozuje organizację (firmę), badamy parametry działalności, modelu biznesu, wielkości firmy i wiele innych czynników, aby przygotować optymalną metodologię audytu bezpieczeństwa informacji.

Zakres audytu bezpieczeństwa informacji i systemu IT

Zakres audytu systemów informatycznych obejmuje różne elementy, takie jak opis fizycznych lokalizacji, jednostek organizacyjnych, związanych z nimi działań i procesów, a także czas potrzebny na przeprowadzenie audytu. Określenie zakresu procedury audytowej jest najważniejszym elementem całościowego planowania audytu, dlatego też zakres audytu powinien opierać się na następujących elementach, ale nie ograniczać się tylko do nich:

 • ekspozycje na ryzyko, wytyczne regulacyjne i skupienie się na obszarach wysokiego ryzyka, ponieważ zasługują one na większą uwagę i szerszy zakres obejmujący wszystkie zidentyfikowane czynniki ryzyka;
 • elementy krytyczne, które bezpośrednio przyczyniają się do zdolności do przywrócenia stanu normalnego i odporności operacyjnej;
 • charakter działalności gospodarczej i wpływ procesu audytu na działalność.

Należy zauważyć, że ustalenie zakresu audytu w kontekście dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Proces audytu bezpieczeństwa informacyjnego

Należy podjąć odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem stwarzanym dla bezpieczeństwa systemów sieciowych i informacyjnych, które wykorzystują w swojej działalności.

Ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji jest procesem powszechnie stosowanym do określania tego ryzyka i stanowi integralną część oraz krytyczny etap procesu zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji. Ocena ryzyka, mimo że jest częścią procesu zarządzania ryzykiem, jest działaniem indywidualnym (a nie ciągłym), inicjowanym w razie potrzeby lub w określonych, regularnych odstępach czasu.

Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji może być realizowane indywidualnie lub może być częścią ogólnego procesu zarządzania ryzykiem.

Głównym wynikiem procesu oceny ryzyka jest zazwyczaj jakościowa i ilościowa ocena możliwego ryzyka, na jakie narażony jest dany system, biorąc pod uwagę jego kontekst i prawdopodobne zagrożenia.

Kluczowe wyniki audytu bezpieczeństwa informacji

Jednym z podstawowych celów audytu jest ocena projektu i efektywności operacyjnej wdrożonych kontroli na wszystkich poziomach, organizacyjnym, proceduralnym i/lub technicznym. Dodatkowym kluczowym wynikiem/celem będzie ocean skuteczności wdrożonych kontroli w celu zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka. Wreszcie, w trakcie cyklu życia audytu systemów informatycznych oczekuje się osiągnięcia następujących wyników:

 • informacje i dowody dotyczące zgodności lub niezgodności ze wszystkimi wymogami norm i kontekstu prawnego;
 • monitorowanie wyników, pomiar, sprawozdawczość i przegląd w odniesieniu do kluczowych celów i zadań;
 • systemy zarządzania jednostką audytowaną oraz wyniki w zakresie zgodności z prawem;
 • przegląd projektu i skuteczności operacyjnej wszystkich kontroli organizacyjnych i technicznych;
 • odpowiedzialność kierownictwa za politykę jednostki kontrolowanej;
 • przegląd powiązań między wymogami normatywnymi, polityką, celami i zadaniami w zakresie skuteczności działania;
 • przegląd wszelkich mających zastosowanie wymogów prawnych, obowiązków, kompetencji personelu;
 • przegląd operacji, procedur, danych dotyczących wyników oraz ustaleń i wniosków z audytu wewnętrznego.

Cykl życia audytu bezpieczeństwa informacji obejmuje wszystkie etapy procesu audytu, począwszy od planowania audytu aż do jego zamknięcia, jak również inne istotne działania po jego przeprowadzeniu.

Oferujemy usługę audytu bezpieczeństwa informacji

Usługi audytu bezpieczeństwa informacji realizowane przez MQX Polska Sp. z o.o. dostarczają naszym klientom dokładną ocenę ich stanu bezpieczeństwa informacji w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach i podejmowania świadomych decyzji naprawczych. Kierując się doświadczeniem i wiedzą naszych ekspertów implementujemy zgodność, aby sieci IT, systemy IT, dane i klienci byli chronieni przed narastającą falą cyberprzestępczości. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Ta ocena ma na celu (wymieniamy przykładowe cele):

 • utworzenie benchmarków bezpieczeństwa dla swojej organizacji,
 • zidentyfikowanie mocnych i słabych strony obecnych praktyk bezpieczeństwa,
 • nadanie priorytetów ekspozycjom, które stanowią największe ryzyko.

Raporty z audytu i zalecenia, polityki bezpieczeństwa informacji

Dostarczamy kompleksowe polityki bezpieczeństwa informacji, listy kontrolne, raporty i zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zgodne z przepisami dotyczącymi zgodności, najlepszymi praktykami w branży zabezpieczeń, najlepszymi praktykami w branży klienta i celami biznesowymi klienta. Dostarczamy również kompleksowe raporty z testów penetracyjnych i testów podatności.

Wiedza zdobyta podczas naszych audytów bezpieczeństwa informacji pomaga naszym klientom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące alokacji budżetów i zasobów w celu najefektywniejszego zarządzania ryzykiem.

Zapewniamy zgodności ze standardami audytu oraz zgodności wytycznych i najlepszych praktyk, aby pomóc organizacji w celu zapewnienia, że systemy informatyczne i biznesowe są chronione i kontrolowane.

Pomagamy i wdrażamy przykładowe komponenty;

 • Opracujemy i wdrażamy opartą na ryzyku strategię audytu systemów informacji dla Twojej firmy zgodnie ze standardami audytu SI, wytycznymi i najlepszymi praktykami.
 • Zaplanujemy, przeprowadzimy i zrealizujemy audytu, aby zapewnić ochronę i kontrolę systemów informatycznych i biznesowych.
 • Przeprowadzimy audyty zgodnie ze standardami audytu SI, wytycznymi i najlepszymi praktykami, aby osiągnąć zaplanowane cele audytu.
 • Informujemy kluczowych interesariuszy o pojawiających się problemach, potencjalnych zagrożeniach i wynikach audytu.
 • Doradzamy w zakresie wdrażania praktyk zarządzania ryzykiem i kontroli w Twojej firmie.
 • Wsparcie naszych ekspertów; wirtualny IOD / DPO, Inspektor Ochrony Danych osobowych, wirtualny CISO, Chief Information Security Officer, wirtualny CCO, Chief Compliance Officer.

Kompleksowe wsparcie

Dostarczamy wszelkie niezbędne materiały:

 1. podręczniki, opis procedur wybranej metodologii,
 2. dopasowane polityki bezpieczeństwa,
 3. dopasowane procedury,
 4. listy kontrolne,
 5. plan ciągłości działania (BCM / BCMS)
 6. materiały szkoleniowe, prezentacje, konspekty, listy kontrolne.

Podczas audytu bezpieczeństwa informacji, specjaliści MQX Polska Sp. z o.o. przeprowadzają dokładną analizę wszystkich aspektów bezpieczeństwa informacji, w tym infrastruktury, procesów, procedur, polityk i zabezpieczeń technicznych. W ten sposób uzyskują pełny obraz sytuacji i są w stanie określić, gdzie są braki i jakie są potrzeby, aby poprawić bezpieczeństwo informacji.

Po zakończeniu audytu, specjaliści MQX Polska Sp. z o.o. dostarczają organizacji raport, w którym zawierają rekomendacje i wytyczne dotyczące poprawy bezpieczeństwa informacji. Organizacje powinny wdrożyć te rekomendacje, aby zapewnić skuteczną ochronę danych i zapobiec potencjalnym zagrożeniom, takim jak wycieki danych, ataki hakerskie lub naruszenie prywatności.

Audyt bezpieczeństwa informacji jest również ważny, ponieważ pozwala organizacjom na spełnienie wymogów prawnych, takich jak GDPR czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji w branżach regulowanych, takich jak sektor finansowy.

Podsumowując, audyt bezpieczeństwa informacji jest niezbędnym narzędziem dla każdej organizacji, które pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, ulepszenie systemów bezpieczeństwa informacji i zapewnienie skutecznej ochrony danych.

Wdrożenie i spełnienie wymogów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko konieczność, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość i stabilność twojej organizacji. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz więcej danych jest przechowywanych i przetwarzanych w internecie, bezpieczeństwo tych danych jest kluczowe. Wdrożenie cyberbezpieczeństwa pozwoli Twojej organizacji (firmie):

 1. Chronić swoje dane i reputację. Twoje dane i reputacja są niezwykle cenne i powinny być chronione. Cyberbezpieczeństwo zapewnia ochronę przed wyciekami danych i innymi incydentami, które mogą mieć negatywny wpływ na twoją reputację.
 2. Zwiększyć zaufanie klientów. Wiedząc, że twoja firma jest zabezpieczona przed cyberzagrożeniami, twoi klienci będą czuć się bezpieczniej i bardziej zaufają twoim usługom.
 3. Poprawić efektywność działania. Dzięki cyberbezpieczeństwu, twoja organizacja będzie działać sprawniej i skuteczniej, ponieważ będzie mniej podatna na incydenty i przestoje spowodowane przez cyberataki.
 4. Zminimalizować ryzyko i koszty. Cyberbezpieczeństwo pomaga zminimalizować ryzyko i koszty związane z incydentami cybernetycznymi. Dzięki temu twoja organizacja będzie mieć więcej środków na rozwijanie swojej działalności.
 5. Wzmocnić konkurencyjność. Cyberbezpieczeństwo jest coraz ważniejsze dla wielu branż, a wdrożenie go może ci pomóc wzmocnić swoją pozycję na rynku i ustanowić przewagę nad konkurencją.

Proaktywna ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest kluczowa dla każdej organizacji, która chce zachować zaufanie swoich klientów i konsumentów. Proaktywna ochrona danych osobowych oznacza, że firma działa prewencyjnie i stosuje najlepsze praktyki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i wykorzystaniu danych osobowych.

Inwestowanie w ochronę danych osobowych może przynieść wiele korzyści dla firmy. Po pierwsze, wzmacnia ona reputację i zaufanie, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie coraz więcej osób jest świadomych zagrożeń związanych z danymi osobowymi. Klienci i konsumenci szukają partnerów biznesowych, którzy dbają o ich prywatność i bezpieczeństwo informacji.

Po drugie, pro aktywna ochrona danych osobowych pomaga firmie uniknąć kar administracyjnych i prawnych, które często wiążą się z nieodpowiednim zabezpieczeniem danych osobowych. W wielu krajach obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a ich nieprzestrzeganie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla firmy.

Po trzecie, inwestowanie w ochronę danych osobowych pozwala firmie zaoszczędzić czas i pieniądze, które w przypadku wycieku danych trzeba byłoby przeznaczyć na usuwanie negatywnych skutków. Pro aktywna ochrona danych osobowych pozwala uniknąć takich sytuacji, dlatego warto ją wdrożyć jak najszybciej.

Zarząd firmy powinien inwestować w ochronę danych osobowych, aby zabezpieczyć interesy swoich klientów i konsumentów, a także własne interesy finansowe i reputację firmy.

Proaktywna ochrona danych osobowych to nie tylko obowiązek, ale również inwestycja w reputację i bezpieczeństwo Twojej firmy. W czasach, gdzie internet i nowe technologie są integralną częścią naszego życia, ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna. Wdrożenie proaktywnej ochrony danych osobowych zwiększa zaufanie klientów i konsumentów do Twojej firmy, pokazując, że troszczysz się o ich prywatność i bezpieczeństwo.

Inwestycja w ochronę danych osobowych również minimalizuje ryzyko wycieku danych, co jest kluczowe dla każdej firmy. W przypadku wycieku danych konsekwencje mogą być poważne, w tym straty finansowe, negatywne oddziaływanie na reputację firmy, a nawet kary administracyjne.

Zarząd powinien inwestować w ochronę danych swoich klientów, ponieważ jest to ważne dla ich zaufania i lojalności. Klienci i konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw i oczekują od firm, aby troszczyły się o ich dane osobowe. Dlatego inwestycja w proaktywną ochronę danych osobowych jest korzystna dla obu stron.

Wyróżniając się na tle innych firm poprzez proaktywną ochronę danych osobowych, możesz zdobyć przewagę konkurencyjną i zyskać zaufanie klientów i konsumentów, co jest niezwykle ważne w dzisiejszej gospodarce opartej na danych. Warto inwestować w proaktywną ochronę danych osobowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność swojej firmy, a także zyskać zaufanie i lojalność klientów.

Proaktywna ochrona danych osobowych to działanie, które polega na zapobieganiu wyciekom i nieautoryzowanym dostępom do danych osobowych. Może to obejmować takie działania jak regularne audyty i testy penetracyjne, szyfrowanie danych, stosowanie silnych haseł, ochronę przed atakami phishingowymi i inne formy ataków cybernetycznych, a także stosowanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa w sieci.

Przykładami proaktywnej ochrony danych osobowych są:

 • zastosowanie zaawansowanych narzędzi szyfrowania danych,
 • stosowanie silnych i unikalnych haseł,
 • regularne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne,
 • szkolenia dla pracowników dotyczące bezpiecznego korzystania z systemów i danych,
 • stosowanie polityk bezpieczeństwa, które określają, jak przetwarzać i przechowywać dane osobowe,
 • korzystanie z narzędzi antywirusowych i antyspamowych, aby chronić przed atakami cybernetycznymi.

Inwestowanie w proaktywną ochronę danych osobowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa danych swoich klientów i budowania ich zaufania. Właściwe zabezpieczenie danych osobowych pomaga zapobiegać potencjalnym konsekwencjom prawnym i finansowym związanym z wyciekiem danych, a także pomaga wzmocnić reputację i wizerunek firmy jako godnego zaufania i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Warto zainwestować w proaktywną ochronę danych osobowych, aby zabezpieczyć interesy swoich klientów i utrzymać konkurencyjność na rynku.

Ochrona danych jest kluczowa dla każdej organizacji, szczególnie w obliczu narastających regulacji i przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w szczególności w EU, UK i USA.

Wdrożenie pro aktywnej ochrony danych osobowych może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • zwiększenie zaufania klientów i konsumentów do organizacji, która zabezpiecza ich dane i informacje,
 • poprawa reputacji i wizerunku firmy w oczach klientów i opinii publicznej,
 • zmniejszenie ryzyka utraty danych i konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych,
 • poprawa efektywności i skuteczności działań związanych z ochroną danych,
 • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie najlepszych praktyk i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Zarząd każdej organizacji powinien zrozumieć, jak ważne jest inwestowanie w ochronę danych osobowych swoich klientów. Dzięki proaktywnemu podejściu do ochrony danych, organizacja może zwiększyć swoją wartość i konkurencyjność na rynku, a także wzmocnić swoją pozycję jako uczciwego i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, które zwraca uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych swoich klientów.

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości usług cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Co nas wyróżnia:

 1. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i regulacji. Nasi eksperci są na bieżąco z aktualnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić klientom najlepsze wsparcie. Doskonale znamy i monitorujemy przepisy w EU, UK i USA i innych krajach trzecich.
 2. Długoletnie doświadczenie w branży. Zapewniamy naszym klientom profesjonalne doradztwo i rozwiązania.
 3. Znajomość najnowszych narzędzi i technologii. Wiedza na temat najnowszych narzędzi i technologii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest niezbędna, aby zapewnić naszym klientom skuteczną ochronę.
 4. Umiejętność dostosowywania rozwiązań. Nasza firma jest w stanie dostosować swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta, aby zapewnić mu najlepsze rezultaty.
 5. Wsparcie i opieka 24/7. Oferujemy naszym klientom wsparcie i opiekę przez całą dobę, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.

Inwestując w usługi ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, zyskasz nie tylko pełne zabezpieczenie swoich danych, ale także poprawisz swoją reputację i zbudujesz zaufanie swoich klientów.

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

0
0