Audyt bezpieczeństwa informacji

Jak przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji?

Powszechną praktyką jest dostosowanie standardu lub ram bezpieczeństwa informacji (opartych na kontrolach bezpieczeństwa IT) do konkretnego środowiska biznesowego. W tym celu można zastosować kilka kryteriów (np. adekwatność, wystarczalność, ważność i akceptowalność). Forma, zakres, proces, podstawowe zasady i cele istniejących standardów i ram bezpieczeństwa informacji powinny być dostosowane do konkretnego środowiska biznesowego. Nasi certyfikowani eksperci wybiorą dostosowanie standardu i ram bezpieczeństwa informacji.

Zarządzanie ryzykiem to ciągłe zadanie, a jego sukces będzie sprowadzał się do tego, jak dobrze ocenia się ryzyko, komunikuje plany i utrzymuje role. Zidentyfikowanie kluczowych osób, procesów i technologii, które pomogą w rozwiązaniu powyższych kroków, stworzy solidną podstawę dla strategii i programu zarządzania ryzykiem w Twojej organizacji, którą z czasem można dalej rozwijać.

Definicja audytu systemów informatycznych zgodnie z dyrektywą NIS. Podstawowe cele audytu systemów informatycznych obejmują;

 • ocenę ryzyka, identyfikację i klasyfikację systemów informacyjnych i aktywów organizacji;
 • dokładną ocenę organizacji i skuteczności kontroli operacyjnej, we wszystkich warstwach, proceduralnej i systemowej;
 • ostateczną zgodność wszystkich systemów i procesów organizacji vs. istniejące ramy regulacyjne (np. prawodawstwo europejskie i przepisy krajowe);
 • polityki i normy związane z IT;
 • testy penetracyjne i testy podatności

Powyższe cele audytu systemów informatycznych nie ograniczają się tylko do przykładowej definicji z dyrektywy NIS.

Realizując badania bezpieczeństwa informacji stosujemy metody oparte między innymi o takie źródła jak NIST (National Institute For Standards And Technology), CERT (Computer Emergency Response Team), OSSTM (Open Source Security Testing Methodology), OWASP (Open Web Application Security Project) oraz polskie i międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego (PN-I-13335-1, ISO/IEC TR 13335-3, PN ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001).

Audyt bezpieczeństwa informacji a forma audytu systemów informatycznych

Istnieją trzy główne formy audytu systemów informacji.

Audytem pierwszej strony określa się każdą procedurę wewnętrzną, którą zajmuje się członek wewnętrzny lub grupa członków w organizacji. Celem audytu pierwszej strony jest zapewnienie, że proces lub zbiór procesów w systemie zarządzania jakością spełnia wymagania dotyczące procedury określone przez przedsiębiorstwo. Jeśli audyt przeprowadzany jest przez właściciela (właścicieli) procesu (procesów), wówczas proces audytu nazywany jest samooceną, co jest powszechnie przyjętą procedurą przygotowania audytu. W imieniu przedsiębiorstwa audytor działa wewnętrznie i dokonuje dogłębnej kontroli problematycznych obszarów, w których procesy prawdopodobnie nie są zgodne, oraz identyfikuje możliwości poprawy.

Audyt drugiej strony ma miejsce, gdy organizacja przeprowadza audyt sprzedawcy/dostawcy w celu zapewnienia, że wszystkie wymagania określone w umowie pomiędzy dwoma stronami istnieją.

Audyt trzeciej strony ma miejsce wtedy, gdy decyzja organizacji dotyczy stworzenia systemu zarządzania jakością tj. quality management system (QMS), zgodnego ze standardowym zestawem wymagań. W tym przypadku niezależna firma jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu w celu sprawdzenia i zatwierdzenia zgodności i zgodności organizacji z niezbędnymi wymaganiami. Jednostki certyfikujące przeprowadzają audyty, aby porównać i zweryfikować, czy QMS przedsiębiorstwa spełnia wszystkie kryteria i wymagania interesującej nas normy. Po spełnieniu wymagań QMS jednostka certyfikująca zatwierdza i dostarcza organizacji certyfikat.

Zakres audytu bezpieczeństwa informacji i systemu IT

Zakres audytu systemów informatycznych obejmuje różne elementy, takie jak opis fizycznych lokalizacji, jednostek organizacyjnych, związanych z nimi działań i procesów, a także czas potrzebny na przeprowadzenie audytu. Określenie zakresu procedury audytowej jest najważniejszym elementem całościowego planowania audytu, dlatego też zakres audytu powinien opierać się na następujących elementach, ale nie ograniczać się tylko do nich:

 • ekspozycje na ryzyko, wytyczne regulacyjne i skupienie się na obszarach wysokiego ryzyka, ponieważ zasługują one na większą uwagę i szerszy zakres obejmujący wszystkie zidentyfikowane czynniki ryzyka;
 • elementy krytyczne, które bezpośrednio przyczyniają się do zdolności do przywrócenia stanu normalnego i odporności operacyjnej;
 • charakter działalności gospodarczej i wpływ procesu audytu na działalność.

Należy zauważyć, że ustalenie zakresu audytu w kontekście dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Proces audytu bezpieczeństwa informacyjnego

Należy podjąć odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem stwarzanym dla bezpieczeństwa systemów sieciowych i informacyjnych, które wykorzystują w swojej działalności.

Ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji jest procesem powszechnie stosowanym do określania tego ryzyka i stanowi integralną część oraz krytyczny etap procesu zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji. Ocena ryzyka, mimo że jest częścią procesu zarządzania ryzykiem, jest działaniem indywidualnym (a nie ciągłym), inicjowanym w razie potrzeby lub w określonych, regularnych odstępach czasu.

Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji może być realizowane indywidualnie lub może być częścią ogólnego procesu zarządzania ryzykiem.

Głównym wynikiem procesu oceny ryzyka jest zazwyczaj jakościowa i ilościowa ocena możliwego ryzyka, na jakie narażony jest dany system, biorąc pod uwagę jego kontekst i prawdopodobne zagrożenia.

Kluczowe wyniki audytu bezpieczeństwa informacji

Jednym z podstawowych celów audytu jest ocena projektu i efektywności operacyjnej wdrożonych kontroli na wszystkich poziomach, organizacyjnym, proceduralnym i/lub technicznym. Dodatkowym kluczowym wynikiem/celem będzie ocean skuteczności wdrożonych kontroli w celu zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka. Wreszcie, w trakcie cyklu życia audytu systemów informatycznych oczekuje się osiągnięcia następujących wyników:

 • informacje i dowody dotyczące zgodności lub niezgodności ze wszystkimi wymogami norm i kontekstu prawnego;
 • monitorowanie wyników, pomiar, sprawozdawczość i przegląd w odniesieniu do kluczowych celów i zadań;
 • systemy zarządzania jednostką audytowaną oraz wyniki w zakresie zgodności z prawem;
 • przegląd projektu i skuteczności operacyjnej wszystkich kontroli organizacyjnych i technicznych;
 • odpowiedzialność kierownictwa za politykę jednostki kontrolowanej;
 • przegląd powiązań między wymogami normatywnymi, polityką, celami i zadaniami w zakresie skuteczności działania;
 • przegląd wszelkich mających zastosowanie wymogów prawnych, obowiązków, kompetencji personelu;
 • przegląd operacji, procedur, danych dotyczących wyników oraz ustaleń i wniosków z audytu wewnętrznego.

Cykl życia audytu bezpieczeństwa informacji obejmuje wszystkie etapy procesu audytu, począwszy od planowania audytu aż do jego zamknięcia, jak również inne istotne działania po jego przeprowadzeniu.

Oferujemy usługę audytu bezpieczeństwa informacji

Usługi audytu bezpieczeństwa informacji realizowane przez MQX Polska Sp. z o.o. dostarczają naszym klientom dokładną ocenę ich stanu bezpieczeństwa informacji w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach i podejmowania świadomych decyzji naprawczych. Kierując się doświadczeniem i wiedzą naszych ekspertów implementujemy zgodność, aby sieci IT, systemy IT, dane i klienci byli chronieni przed narastającą falą cyberprzestępczości. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Ta ocena ma na celu (wymieniamy przykładowe cele):

 • utworzenie benchmarków bezpieczeństwa dla swojej organizacji,
 • zidentyfikowanie mocnych i słabych strony obecnych praktyk bezpieczeństwa,
 • nadanie priorytetów ekspozycjom, które stanowią największe ryzyko.

Raporty z audytu i zalecenia, polityki bezpieczeństwa informacji

Dostarczamy kompleksowe polityki bezpieczeństwa informacji, listy kontrolne, raporty i zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zgodne z przepisami dotyczącymi zgodności, najlepszymi praktykami w branży zabezpieczeń, najlepszymi praktykami w branży klienta i celami biznesowymi klienta. Dostarczamy również kompleksowe raporty z testów penetracyjnych i testów podatności.

Wiedza zdobyta podczas naszych audytów bezpieczeństwa informacji pomaga naszym klientom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące alokacji budżetów i zasobów w celu najefektywniejszego zarządzania ryzykiem.

Zapewniamy zgodności ze standardami audytu oraz zgodności wytycznych i najlepszych praktyk, aby pomóc organizacji w celu zapewnienia, że systemy informatyczne i biznesowe są chronione i kontrolowane.

Pomagamy i wdrażamy przykładowe komponenty;

 • Opracujemy i wdrażamy opartą na ryzyku strategię audytu systemów informacji dla Twojej firmy zgodnie ze standardami audytu SI, wytycznymi i najlepszymi praktykami.
 • Zaplanujemy, przeprowadzimy i zrealizujemy audytu, aby zapewnić ochronę i kontrolę systemów informatycznych i biznesowych.
 • Przeprowadzimy audyty zgodnie ze standardami audytu SI, wytycznymi i najlepszymi praktykami, aby osiągnąć zaplanowane cele audytu.
 • Informujemy kluczowych interesariuszy o pojawiających się problemach, potencjalnych zagrożeniach i wynikach audytu.
 • Doradzamy w zakresie wdrażania praktyk zarządzania ryzykiem i kontroli w Twojej firmie.
 • Wsparcie naszych ekspertów; wirtualny IOD / DPO, Inspektor Ochrony Danych osobowych, wirtualny CISO, Chief Information Security Officer, wirtualny CCO, Chief Compliance Officer.

Kompleksowe wsparcie

Dostarczamy wszelkie niezbędne materiały:

 1. podręczniki, opis procedur wybranej metodologii,
 2. dopasowane polityki bezpieczeństwa,
 3. dopasowane procedury,
 4. listy kontrolne,
 5. plan ciągłości działania (BCM / BCMS)
 6. materiały szkoleniowe, prezentacje, konspekty, listy kontrolne.


Wdrożenie i spełnienie wymogów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone