Wdrożenie RODO (GDPR). Audyt RODO. Dyrektywa NIS 2 i rozporządzenie DORA jako nowe obowiązki dla firm.

Audyt RODO, wdrożenie RODO i ochrona danych osobowych stały się w ostatnich latach jednym z najważniejszych tematów dla organizacji i firm. Wdrożenie RODO (GDPR) jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim stanowi kluczowy element dbania o prywatność danych osobowych klientów. Przedstawiamy, dlaczego wdrożenie RODO jest ważne dla firm oraz jakie korzyści przynosi to dla organizacji w szczególności w kontekście nowych aktów prawnych: dyrektywy NIS 2 i rozporządzenia DORA. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w implementowaniu przepisów dyrektywy NIS 2 i rozporządzenia DORA. Gwarantujemy indywidualne i kompleksowe wdrożenie na poziomie organizacyjnym i technicznym nowych przepisów z cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Naruszenie RODO a kontrola na podstawie dyrektywy NIS 2

Zgodnie z art. 35 dyrektywy NIS 2, jeżeli w czasie nadzoru lub egzekwowania przepisów właściwe organy powzięły wiedzę, że naruszenie przez “podmiot kluczowy” lub “ważny” obowiązków określonych w art. 21 i art. 23 dyrektywy NIS 2 może pociągać za sobą naruszenie ochrony danych osobowych zdefiniowane w art. 4 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), które podlega zgłoszeniu na podstawie art. 33 tego rozporządzenia, bez zbędnej zwłoki informują o tym organy nadzorcze, o których mowa w art. 55 i 56 tego rozporządzenia. Dlatego należy wzmocnić przestrzeganie przepisów RODO, aby skutecznie zminimalizować ryzyko kar, ponieważ zgodnie z dyrektywą NIS 2 podmioty “kluczowe” lub “ważne” będą podlegać kontroli przez dodatkowe organy nadzorcze.

Dlaczego firmy powinny wdrażać ochronę danych osobowych?

Firmy powinny wdrażać ochronę danych osobowych, ponieważ dane osobowe są jednym z najważniejszych aktywów, które należy chronić. Audyt i wdrożenie RODO ma na celu ochronę prywatności i integralności danych osobowych, co przyczynia się do budowania zaufania klientów. Wdrażanie RODO stanowi również ochronę dla firm, ponieważ dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia naruszeń prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz kary finansowe za takie naruszenia.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie RODO dla firm?

Wdrożenie RODO przynosi wiele korzyści dla firm, takich jak:

Budowanie zaufania klientów. Wdrażanie RODO pomaga w budowaniu zaufania klientów do firmy, ponieważ pokazuje, że organizacja jest odpowiedzialna za ochronę prywatności danych osobowych swoich klientów.

Minimalizacja ryzyka naruszeń. Wdrożenie RODO pomaga w minimalizacji ryzyka wystąpienia naruszeń prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz kary finansowe za takie naruszenia. Wdrożenie odpowiednich procedur pozwala na zminimalizowanie ryzyka naruszeń.

Poprawa wizerunku firmy. Wdrażanie RODO może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy, ponieważ pokazuje, że organizacja jest odpowiedzialna i troszczy się o prywatność swoich klientów.

Dostosowanie do wymogów prawnych. Wdrażanie RODO pozwala na dostosowanie się do wymogów prawnych, co jest szczególnie istotne w kontekście działań międzynarodowych.

Lepsza kontrola nad danymi osobowymi. Wdrożenie RODO pozwala na lepszą kontrolę nad danymi osobowymi, co umożliwia organizacjom lepsze wykorzystanie tych danych oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Implementowanie przepisów dyrektywy NIS 2 oraz rozporządzenia DORA wymaga również, aby Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) były naprawdę skutecznie wdrożone i  przestrzegane na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Wdrożenie RODO jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim stanowi kluczowy element dbania o prywatność danych osobowych klientów. Dzięki wdrożeniu RODO firmy zyskują wiele korzyści, takich jak budowanie zaufania klientów, minimalizacja ryzyka naruszeń, poprawa wizerunku firmy, dostosowanie do wymogów prawnych, lepsza kontrola nad danymi osobowymi. Dlatego wdrażanie ochrony danych osobowych powinno być priorytetem dla każdej organizacji, która dba o swoich klientów i chce zapewnić im bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych.

Dlaczego audyt RODO jest ważny dla firm?

Audyt RODO (GDPR) to proces przeglądu zgodności firmy z przepisami RODO. To ważne narzędzie, które pozwala firmom na weryfikację zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Audyt RODO jest ważny dla firm z kilku powodów:

Zgodność z przepisami. Audyt RODO pozwala firmie na sprawdzenie, czy działa zgodnie z przepisami RODO, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka wystąpienia naruszeń i kar finansowych.

Ochrona danych osobowych. Audyt RODO pomaga w ochronie danych osobowych klientów, co stanowi kluczowy element budowania zaufania i lojalności klientów.

Minimalizacja ryzyka naruszeń. Audyt RODO pozwala na minimalizację ryzyka wystąpienia naruszeń prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz kary finansowe za takie naruszenia.

Dlaczego firmy powinny wdrażać cykliczny audyt RODO?

Cykliczny audyt RODO pozwala na utrzymywanie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Regularne przeglądy pomagają firmie w identyfikacji i rozwiązaniu problemów, które mogą stanowić zagrożenie dla prywatności danych osobowych klientów. Dlatego firmy powinny wdrażać cykliczny audyt RODO, aby utrzymać zgodność z przepisami i minimalizować ryzyko naruszeń prawa.

Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych oraz virtual Chief Information Security Officer.

 

Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wdrożenie RODO.

Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych. 

Obszary RODO

 • Incydenty

 • Interakcja z osobami, których dane dotyczą

 • Inwentaryzacja danych osobowych

 • Konsultacje z organem nadzoru

 • Obowiązek informacyjny

 • Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Privacy by Design, Privacy Impact Assessment

 • Profilowanie, Pseudonimizacja

 • Rejestr czynności przetwarzania danych

 • Retencja i usuwanie danych

 • Szkolenia RODO dla zarządu i personelu

 • Transfer danych do państw trzecich

 • Umowy powierzenia

 • Weryfikacja podmiotu przetwarzającego

 • Zabezpieczenie danych

RODO ochrona danych

 • Dane osobowe – przetwarzanie

 • Zbiór danych

 • Administrator

 • Podmiot przetwarzający

 • Odbiorca, strona trzecia

 • Zgoda

 • Naruszenie danych osobowych

 • Dane genetyczne, dane biomedyczne, dane dotyczące zdrowia

 • Główna jednostka organizacyjna

 • Przedstawiciel, przedsiębiorca, grupa przedsiębiorców

 • Wiążące reguły korporacyjne

 • Organ nadzorczy i organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy

 • Mające znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Zasada zgodności z prawem

 • Zasada rzetelności i przejrzystości

 • Ograniczenie celu

 • Minimalizacja danych

 • Prawidłowość

 • Ograniczenia przechowywania

 • Integralność i poufność

 • Rozliczalność

 • Zgodność przetwarzania z prawem

 • Warunki przetwarzania

 • Cel przetwarzania

 • Podstawa przetwarzania

 • Szczegółowe warunki

Audyt Zgodności z RODO

STOPIEŃ OCHRONY

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT

AUDYT IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu usług.

OBSŁUGA PRAWNA RODO

Zespół Prawny

Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych.

SZKOLENIA RODO

Prowadzimy szkolenia z RODO

Szkolenia dla Zarządu i personelu firm i instytucji. Szkolenia uwzględniające profil firmy.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zapewniamy Inspektora Ochrony Danych osobowych, umowy na 12 miesięcy, 24 miesiące lub na stałe.

lat doświadczenia w ochronie danych osobowych

% Audyt RODO, Wdrożenie, Testowanie i Monitoring

ZESPÓŁ AUDYTORÓW, ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA IT

% OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

%wsparcie z cyberbezpieczeństwa, Cybersecurity Audit

„Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić dobrze, muszą się najpierw dobrze przygotować”.

                                                                                                                                                         Richard Branson

Wdrożenie RODO (GDPR). Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wymogami RODO. Zakres prac obejmuje; audyt RODO, ocena i analiza ryzyka RODO, mapowanie RODO. Weryfikujemy dokumentację, procedury oraz system IT. Wdrażamy testy penetracyjne i testy podatności. Oceniamy i analizujemy skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W wyniku naszych prac powstają raporty z RODO. Wdrażamy dokumentację RODO. Gwarantujemy przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami RODO. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie RODO jest kompleksowe.

Szkolenia RODO, wdrożenie RODO. Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych (IOD) oraz virtual Chief Information Security Officer (vCISO). 

26
25