Raportowanie schematów podatkowych, MDR – opracowanie wewnętrznej procedury

Opracowanie procedur wewnętrznych – raportowanie schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR).

Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – nowe obowiązki.

Oferujemy opracowanie “procedury wewnętrznej” w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Art. 86l. Ordynacji podatkowej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 23 października 2018 r.. Większość rozwiązań znowelizowanych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.. Ustawa zakłada m.in. obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Ważnym wymogiem zgodnie z ww. nowelizacją jest obowiązek pod rygorem wysokich kar dla podmiotów określonych w przepisach, opracowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Podstawa prawna: Art. 86l. Ordynacja podatkowa.

Link do ustawy z dnia 23 października 2018 roku

Link do Ordynacji podatkowej

Art. 86l. § 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą“.

§ 2. Wewnętrzna procedura określa – z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – stosowane zasady postępowania i obejmuje w szczególności:
1) określenie czynności lub działań podejmowanych w celu, o którym mowa w § 1;
2) środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
3) określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
4) określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
5) określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów niniejszego rozdziału;
6) określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów niniejszego rozdziału;
7) określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.

§ 3. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów posiadających wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.


§ 4. 
Podmiot obowiązany do stosowania w roku obrotowym wewnętrznej procedury zgodnie z § 1 jest obowiązany do jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, w przypadku gdy wysokość przychodów lub kosztów, o których mowa w § 1, nie przekroczyła w roku poprzedzającym ten okres równowartości 8 000 000 zł.

Art. 86m. § 1. Podmioty, o których mowa w art. 86l § 1, w przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 86l, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 2.000.000 zł.

§ 2. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu popełnienia czynu wymienionego w art. 80f ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy przez promotora będącego osobą fizyczną zatrudnioną lub faktycznie otrzymującą wynagrodzenie od podmiotu, o którym mowa w art. 86l § 1, który nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 86l, kara pieniężna, o której mowa w § 1, może zostać nałożona w wysokości nie większej niż 10.000.000 zł.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oferujemy opracowanie “procedury wewnętrznej” - raportowanie schematów podatkowych MDR zgodnie z Art. 86 l i z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.
1) określenie czynności lub działań podejmowanych w celu, o którym mowa w § 1 Art. 86l.
100%
2) środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
100%
3) określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji
100%
4) określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych
100%
5) określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu przepisów niniejszego rozdziału
100%
6) określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów niniejszego rozdziału
100%
7) określenie zasad kontroli wewn. lub audytu przestrzegania przepisów oraz zasad post. określonych w wewnętrznej procedurze
100%

Audyt zgodności z Compliance

Compliance

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo organizacji pod kątem zgodności z compliance.

DORADZTWO PRAWNE

Zespół doradztwa prawnego

Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w compliance

SZKOLENIA COMPLIANCE

Prowadzimy szkolenia z compliance

Szkolenia dla Zarządu i personelu firm i instytucji. Szkolenia uwzględniające profil firmy.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT

AUDYT IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu usług.

Funkcja Compliance Officer

Compliance Officer

Zapewniamy stałą obsługę Compliance Officer

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analiza ryzyka compliance, mapowanie compliance, weryfikację dokumentacji, stworzenie “wewnętrznych procedur”, audyt dostosowania systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami ww. ustawy. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie compliance jest kompleksowe.

SZKOLENIA, WDROŻENIE, NADZÓR PROCESÓW TAX COMPLIANCE 

WDROŻENIE TAX COMPLIANCE  

tel. 608 880 819

    Skontaktuj się z namiPowrót do oferty